Nas tim

Naš stručni tim čine prof. predškoskog odgoja i obrazovanja, logoped i surdoaudiolog , defektolog, dva pedagoga, dva psihologa i senzorni edukator.

Amina Kotorić

Logoped, surdoaudiolog

Provođenjem logopedskih radionica prilagođenih individualnim potrebama svakog učesnika programa radimo na unapređivanju govorno - jezičkog razvoja djece uključenih u program. Svaki učesnik programa prije samog uključivanja u program prolazi kroz individualni pregled koji provodi kvalifikovana osoba (logoped).

Naš logopedski kabinet je opremljen sa najsavremenijom stručnom opremom, kao što su Beringerov aparat, logopedske sonde, koji se koriste u savremenoj rehabilitaciji sluha i govora kod djece i odraslih.

Nejra Kukić i Elvisa Birparić

Psiholozi

Radionicama osmišljenim od strane psihologa korisnicima se omogućava psihološka podrška razvoju svakog polaznika programa kao i inkluziji u redovno školovanje i ostale aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Pored neposrednog rada sa djecom, psiholog održava savjetodavne radionice sa ciljem pružanja psihološke pomoći roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju a i davanje smjernica za uspješan rad kod kuće.

Jasmina Melez i Lamija Žunić

Pedagozi

Pored redovnih pedagoških radionica, pedagozi prate odgojno–obrazovni proces u svim grupama i kontrolišu sprovođenje važećeg programa rada.

Pedagozi obrađuju stručne teme u vidu sažetih tekstova, radionica, te bitne smjernice za pojedine oblasti rada.

Velida Arslanagić

Defektolog

U sklopu defektoloških tretmana u kojima defektolog , kroz igru stimulira razvoj svih razvojnih područja kod djece, također radi se izrada materijala komunikacijskog karaktera, koje predstavlja područje primjene koje nije zanimljivo samo defektolozima ( edukatorima ili rehabilitatorima), već je zanimljivo svim sudionicima rehabilitacijskog procesa - samoj djeci, roditeljima.

Radi se o primjeni interaktivnih materijala koji omogućavaju komunikaciju osobama koje zbog razne simptomatologije nisu u mogućnosti koristiti vlastiti govor u komunikaciji.

Amina Pilav

Senzorni edukator, prof. Predškoskog odgoja

Naši korisnici imaju priliku posjete senzorne sobe s ciljem senzorne integracije sa našim certificiranim senzornim edukatorom. Djeca sa poteškoćama u razvoju najčešće imaju neku od senzornih smetnji, uvidjevši veliku potrebu za pomoć djeci i u toj oblasti implementirali smo se u ovaj projekat u saradnji sa lokalnom Osnovnom školom i zajednicom.

Naglašavamo da u svakodnevnom radu s djecom koristimo naučno priznate metode rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Svako dijete se individualno razvija isto tako metode i pristup svakom djetetu trebaju biti jedinstven i individualiziran, na čemu i baziramo naš rad.

Tako, kombinovanjem različitih naučno priznatih metoda smatramo da ćemo najbolje doprinijeti uspješnijem poticajnom razvoju djece. Neke od tih metoda su ABA, Montesori metode, Floortime model itd.

Copyright 2021 ©