Projekti

Stručno usavršavanje

Pored redovnih tretmana nastojimo konstantno unaprijediti naš rad kroz različite projekte kako samostalno tako i sa drugim odgojno-obrazovnim institucijama i lokalnom zajednicom.

Naši stručni tim kontinuirano prati i prisustvuje edukativnim predavanjima, seminarima raznih vrsta iz raznih stručnih oblasti, s ciljem individualnog i kolektivnog usavršavanja.

Edukativno-psihološke radionice za roditelje

S ciljem edukovanja roditelja djece s poteškoćama u razvoju, načinima rada kod kuće te psihološke podrške u njihovom putu odgajanja djeteta s poteškoćama u razvoju.

Navedena savjetovališta su od izuzetnog značaja kao vid podrške roditeljima jer se putem njih, pored stručne pomoći, omogućava susret i umrežavanja roditelja što im omogućava lakše prevazilaženje svih poteškoća sa kojima se susreću.

Radionice za predškolarce „Mala Škola“

Jednom sedmično u prostorijama našeg udruženja, odvijaju se radionice za naše korisnike predškolskog uzrasta, s ciljem intenzivnog rada na predakademskim vještinama kako bi naše korisnike što bolje pripremili za uspješno uključivanje u školske aktivnosti

U ovom projektu uspostavili smo saradnju sa drugim školama, nastavnicima – volonterima, koji učestvuju u ovom projektu dajući doprinos inkluzivnom procesu.

Kreativne radionice

U sklopu našeg Udruženja, organizujemo različite tipove kreativnih radionica za naše korisnike, u sklopu radionica su i raniji korisnici naših usluga, nastojeći održavati s njima kontakte i saradnje i biti aktivni učesnik u njihovom daljnjem napredovanju

Inkluzivno-sportski trening

Jedan od projekata na koji smo također ponosni jeste inkluzivno - sportski trening Taekwondo-a za naše korisnike sa stručnim licima iz te oblasti, a isti su prošli naknadnu edukaciju treninga djece sa poteškoćama u razvoju

Senzorna soba

Prepoznali smo veliku potrebu u pomoći djeci sa poteškoćama u senzornoj integraciji i tretmanima iste. Manjak takve stručne pomoći na prostorima BiH je evidentan i niska svijest o tome da djeca sa poteškoćama u razvoju većinom imaju neke od senzornih smetnji.

U saradnji sa OŠ „ Fatima Gunić“ organizujemo u prostorijama škole senzorne tretmane za naše korisnike.

Kućna posjeta

U sklopu našeg rada također nudimo kućne posjete za osobe u stanju socijalne potrebe, osobe sa invaliditetom i roditelja djece s poteškoćama u razvoju, koji nisu u mogućnosti dolaziti u prostorije udruženja, sticanjem raznih okolnosti.

Rehabilitacijsko jahanje

Radimo na razvoju terapijskog, odnosno rehabilitacijskog jahanja za naše korisnike. Cilj nam je unaprijediti kvalitetu življenja djece sa poteškocama u razvoju kroz izvanredne učinke hipoterapije i terapijskog jahanja. Hipoterapija je fizioterapija na neurološkoj osnovi s konjem i na konju, koju izvodi hipoterapeut-viši fizioterapeut specijaliziran za hipoterapiju uz pomoć vodiča i asistenta.

Humanitarne akcije

Organizovanje, poticanje i učestvovanje u humanitarnim akcijama jedna je od naših misija. Naročito se ogleda u tome u novonastaloj situaciji izazvanoj posljedicama globalne pandemije, kada smo počeli sa pripremom i dostavom obroka na kućnu adresu našim korisnicima u stanju socijalne potrebe, kasnije se to proširilo i na ostala fizička lica u stanju socijalne potrebe.

Našu pomoć i nesebičnu saradnju kontinuirano nudimo svim našim korisnicima, saradnicima i prijateljima.

Saradnja sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama

S ponosom ističemo mnogobrojne saradnje sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini a i šire, sličnog karaktera.

U sklopu našeg rada obilježavamo sve bitne datume, osobito one koje podižu svijest o važnosti inkluzivnog obrazovanja kao reformskog načela koji poštuje različitosti među svom djecom, s posebnim naglaskom na one koji su izloženi većem riziku od marginalizacije i isključenosti.

Planovi

U skorijoj budućnosti plan nam je nabavka neurofeedback aparata, edukacija stručnog kadra i dobijanje certifikata za provođenje neurofeedback terapije.

Copyright 2021 ©