O nama

Omladinsko Udruženje „ Dobro djelo“ osnovali su roditelji tada dvogodišnjeg dječaka koji ima Downov sindrom. Nakon što su i sami iskusili koliko je zdravstveni sistem neefikasan (mali broj stručnog kadra, duge liste čekanja na preglede i tretmane), a s druge strane koliko su skupi tretmani u privatnim ordinacijama i generalno „nedostatak sluha“ u našem društvu za djecu sa poteškoćama u razvoju, odnosno njihovo uključivanje u ranu intervenciju, željeli su pomoći sebi i drugima koji imaju sličan problem i omogućiti prije svega djeci iz socijalno ugroženih porodica da imaju pristup besplatnim tretmanima logopeda, psihologa , pedagoga i defektologa.

Na početku projekat „ Dobro djelo“ se implementirao od 13.04.2015. do 28.01.2016. godine u okviru Omladinskog Udruženja Sehara , a nakon što se ukazala potreba, prerastao je u samostalno Omladinsko Udruženje „ Dobro djelo“.

Udruženjem rukovodi predsjednica Ajla Gazić. Udruženje ima skupštinu koju čine svi članovi Udruženja i Upravni odbor koji se sastoji od tri člana.

Nasa misija

Obezbjediti besplatne radionice za djecu s poteškoćama u razvoju u cilju poboljšanja njihovih psiho - fizičkih sposobnosti i postati vodeća organizacija u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini.

Nasa vizija

Djeca sa poteškoćama u razvoju da budu ravnopravno uključeni i nadalje korisni članovi bh. društva.

Glavni ciljevi i strategije za ostvarivanje tih ciljeva prema statutu

 • Obezbjeđenje humanitarne pomoći za socijalno ugrožene članove, pribavljanje i razmjena svih vrsta roba, kao i pružanja određenih usluga, koje služe ostvarivanju programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, a u skladu sa zakonskim propisima;
 • Poticanje mjera i radnji u svrhu otklanjanja postojećih i sprečavanje novih arhitektonskih, prostornih i komunikacijskih prepreka u životu djece i roditelja u stanju socijalne potrebe i poteškoća u razvoju
 • Zalaganje za osmišljavanje i dograđivanje socijalne politike u korist lica u stanju socijalne potrebe i osoba sa poteškoćama u razvoju.
 • Razvijanje saradnje sa Udruženjima, Institucijama i tijelima koji u svom djelovanju imaju sadržaje važne za lica socijalne potrebe, kao i sadržaje važne za djecu sa poteškoćama u razvoju;
 • Otvaranje raznih čitaona i sekcija za druženje kao i igraonica, kako za članove tako i za ostala lica koja izraze želju da učestvuju kao volonteri rada u Udruženju.
 • Pružanje pomoći u ostvarivanju Zakonskih prava;
 • Djelatnost pružanja humanitarne pomoći članovima Udruženja;
 • Organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva, kako za osobe u stanju socijalne potrebe tako i za ostala fizička lica;
 • Informisanje članova i javnosti o problemima sa kojima se susreću lica u stanju socijalne potrebe , kao i djeca-osobe sa invaliditetom;
 • Uspostavljanje kontakata sa Ustanovama , Institucijama , Udruženjima, pravnim i fizičkim licima koje vode brigu o pružanju pomoći osobama u stanju socijalne potrebe , i o djeci sa poteškoćama u razvoju , kao i drugim organizacijama koje su od interesa za Udruženje;
 • Organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskih programa;
 • Obavljanje i drugih poslova za širenje opsega i socijalne skrbi i stvaranje uslova za bolji život svih građana a naročito osoba u stanju socijalne potrebe i djece sa poteškoćama u razvoju.

Nacin rada

Našim uslugama obuhvaćena su djeca sa poteškoćama u razvoju i djeca u stanju socijalne potrebe. Nakon izvršene opservacije, zatim, detaljne procjene trenutnih sposobnosti djeteta, članovi tima dogovaraju potrebne tretmane i vrijeme njihovog izvođenja. Udruženje radi pet radnih dana u sedmici. Svaki dan rade po dva edukatora, tako da svako dijete ima tretman u trajanju od sat vremena u kojem se realizuje program uz dva stručna lica.

Nakon šest mjeseci članovi tima ponavljaju procjenu djeteta kako bi se utvrdio učinak primijenjenih tretmana i ostvarili zacrtani ciljevi. Udruženje raspolaže sa najsavremenijim testovima za utvrđivanje psiho - fizičkog stanja polaznika i praćenja uticaja provedenog programa.

Za vrijeme programa roditelji su aktivni učesnici u tretmanima sa djecom. Redovno dobivaju povratne informacije, sugestije i savjetodavni rad sa djecom kod kuće.Neizbježna je i saradnja sa drugim odgojno - obrazovnim ustanovama koju djeca eventualno pohađaju, u cilju postizanja što boljih rezultata.

Copyright 2021 ©